تاریخ 97/02/24 کد 868

تاریخ 97/02/24 کد 868
اقا نابینا و کم شنوا و پوشکی
8 الی 10 ساعت در روز
نیرو پر حرف باشد کم حرف نباشد
خ لاهور
-------------------------------------------
تاریخ 97/02/24 کد 869
کودک 8 ساله و 14 ساله دختر
امور منزل هفته ای سه روز
11 تا 3 حقوق 600 خ فردوسی


دفتر خدماتی و نظافتی اصفهان