ار تاریخ 97/02/22 تا 97/02/24

تاریخ 97/02/22 کد 854

خانم 8 صبح تا 8 شب

گاواش گاواژ سند پوشکی کما

حقوق 1.200.000

ملک شهر

---------------------------------

تاریخ 97/02/22 کد 855

خانم سالم 8 صبح تا 6 عصر حقوق 900

6عصر تا 8 صبح حقوق 800

مشتاق اول

-----------------------------------------

تاریخ 97/02/22 کد 856

خانم 79 سال با واکر شبانه روزی

حقوق به غیر از صبح پنج شنبه و جمعه 1.200.000

با پنج شنبه و جمعه 1.400.000

نیرو بدون بچه نیرومند باشد

هشت بهشت شرقی

---------------------------------------------

تاریخ 97/02/22 کد 857

خانم 83 ساله نیرو قوی باشد

8 صبح تا 8 شب

حقوق یک میلیون

پوشکی حرکت ندارد فقط کار بیمار را انجام دهند

شاهین شهر خ فردوسی

---------------------------

تاریخ 97/02/22 کد 860

کودک 2 ساله

2 تا تا 8 شب

مربی نیاز دارند و اموزش دستشویی رفتن

مدرک تحصیلی بالا باشد

اپادنا دوم

----------------------

تاریخ 97/02/22 کد 861

خانم 75 ساله شبانه روزی

فقط یک ماه رمضان را نیرو می خواهند

1.400.000

زانو عمل شده کاسه زانو ندارد

نیرو خیلی قوی باشد نیرو 30 سال یا 35 ساله باشد

سه راه سیمین

-----------------------------------------------

تاریخ 97/02/23 کد 862

خانم سالم 6 عصر تا 8 صبح

یک میلیون

خ میر فندرسکی

-----------------------

تاریخ 97/02/23 کد 863

کودک مهد کودک میرود

7 صبح الی 5:30

12 یا 13 روز در ماه

حقوق 500

خ کاوه

----------------------------

تاریخ 97/02/23 کد 864

خانم شبانه روزی

پوشکی

------------------------

تاریخ 97/02/23 کد 865

 خانم امور منزل

روزی 5 ساعت نیاز دارند

نیرو با تجربه باشد نه پیر باشد و نه جوان

خ علامه امینی

----------------------------------

تاریخ 97/02/24 کد 866

خانم 80 لاغرند شبانه روزی

پارکینسون نیرو قوی باشد

خ طالقانی

-----------------------------------

تاریخ 97/02/24 کد 867

خانم 8 شب تا 8 صبح

پوشکی نیرو جوان باشد

حقوق 900

24 متری اول


دفتر خدماتی و نظافتی اصفهان