تاریخ 97/02/19 کد 842

تاریخ 97/02/19 کد 842
اقا خودش دستشویی میرود 83 ساله
مادر سالم 76 ساله
ورزش و نرمش ارام و امور منزل
10 صبح تا 6 حقوق 900
محدوده هشت بهشت شرقی

------------------------------------------------------

اریخ 97/02/17 کد 843
کودک 8صبح تا 2 الی 3
امور منزل مادر حالشان خوب نیست کمک مادر هم بکنند
محدوده بلوار امام خمینی

-----------------------------------------------

تاریخ 97/02/17 کد 844
کودک 2 ساله
امور منزل
7 تا 2
محدوده ابشار سوم

--------------------------------------------

تاریخ 97/02/17 کد 845
خانم سالم
نیرو مودب و خوشگل باشد
محدوده خاقانی

------------------------------------------

تاریخ 97/02/17 کد 846
خانم 82 ساله پوشکی حقوق 800
7 شب تا 7 صبح
محدوده خ پروین خ حکیم شفایی دوم

--------------------------------------------

تاریخ 97/02/19 کد 847
خانم هفته ای سه روز
سکته کرده است فقط به ورزش اهمیت بدهد
محدوده خ اذر
حقوق500

-------------------------------------------------

تاریخ 97/02/19 کد 848
اقا تعویض پوشک هفته ای یک بار حمام
8 صبح تا 8 شب
حقوق 700 بدون جمعه
محدوده خ کاشانی

---------------------------------------------

تاریخ 97/02/19 کد 849
خانم 83 ساله شبانه روزی
سالم با عصا
1.800.000 + هزینه رفت و برگشت
مرخصی 15 روز یک بار
محدوده نطنز

------------------------------------

تاریخ 97/02/19 کد 850
اقا
گاواز و سوند و هوشیاری خیلی کم
نیرو خانم باشد
8 صبح تا 8 شب
محدوده شهرک امیرحمزه

---------------------------------------

تاریخ 97/02/19 کد 851
خانم لگن بگذارند شکستگی دارند
شبانه روزی
محدوده خ کاوه خ رضا عباسی


دفتر خدماتی و نظافتی اصفهان